چه خوب می شد اگر...

   چه خوب می شد اگر...

    اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و

             عشق را با هوس و حقیقت را با واقعیت و

                               حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و

                                                رحمان را با شیطان ...    

  

/ 0 نظر / 3 بازدید