آرزو...

سه آرزوی قشنگ عاشـقانـه:

بـــــی مـــن نباشـــــی

بـــی تــــو نباشـم

بــی هم نباشیم

/ 5 نظر / 9 بازدید
پویا

بسیار آرزوی زیبایی[گل]

مانگه شــو

انسان حرفیست زده می شود ، خوانده می شود ، ترانه می شود ، به یاد می ماند … ولی گاه ناله ایست که تنها خاک خوب می فهمدش !

عاطفه

یا سخنی داشته باش دلپذیر ، یا دلی داشته باش سخن پذیر . . .