روزمرگم...

روزمرگم اشک راشیدا کنید

روی قلبم عشق را پیدا کنید

روز مرگم خاک را باورکنید

روی قبرم لاله را پرپر کنید

جامه ام را خاک وخاکستر کنید

خانه ام را وقف نیلوفر کنید

پیکرم را غرق درشبنم کنید

روز مرگم دوست را دعوت کنید

دور قبرم را کمی خلوت کنید

بعد مرگم خنده را از سر کنید

رفتنم را دوستان باور کنید

/ 3 نظر / 14 بازدید
مینا

دیونه ای چه حرفی میزنی خدانکه مگه بعد تو خنده ای واسه من میمونه

mtsh

دست من خسته شد از بس که نوشتش چرا اونجا که تویی من نرسیدم

علی

سلام خیلی زیبا بود[گل] بی تو میمیرم تو که جان منی جان چه باشد که تو جانان منی