نامه ای را بسیار زیبا مینویسید درپاکتی میگذارید وادرس را بسیار خوش خط مینویسید.ولی اگر تمبری به ان نچسبانید نامه به مقصد نمیرسد. هرچه اعمال ما خوب باشد تا تمبرعشق روی ان نچسبانیم به بارگاه خداوند راه نخواهد یافت.

/ 2 نظر / 7 بازدید
چشمه

تو مثل راز پاييزي و من رنگ زمستانم چگونه دل اسيرت شد قسم به شب نمي دانم تو مثل شمعداني ها پر از رازي و زيبايي و من در پيش چشمان تو مشتي خاك گلدانم تو درياي تريني آبي و آرام و بي پايان و من موج گرفتاري اسير دست طوفانم تو مثل آسماني مهربان و آبي و شفاف و من در آرزوي قطره هاي پاك بارانم نمي دانم چه بايد كرد با اين روح آشفته به فريادم برس اي عشق من امشب پريشانم