برای تو مینویسم ... فقط به عشق تو ...

شاید بدانی طپش قلبم در سینه فقط به عشق توست

برای تویی که قلبت پاک است برای تو مینویسم

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست

برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست

برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست

برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد

برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی

برای تویی که وجودم را محو وجود نازنین خود کردی

برای تویی که قلبت پاک است

برای تویی که در عشق قلبت چه بی باک است

برای تویی که عشقت معنای بودنم است

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است

دوستت دارم....

تا....

نه....!

دیگر برای دوست داشتن تایی وجود ندارد

بی حد و مرز دوستتـــــــــــ دارمــــــــــــــ


/ 2 نظر / 9 بازدید