کسی را دارم ...

کسی را دارم ...

که انقدر برایم کسی هست که 

نگاهم دنبال کسی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

کسی به چشمانم نمی آید " هرگز "


/ 5 نظر / 8 بازدید
ویولون

اوقات خوش آטּ بوכ ڪـہ با دوست بـہ سر رفت، باقی همـہ بی‌حاصلی و بی‌ خبرے بوכ... +حافظ

امــــیر

چقدر دلم می خواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست ... و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتظرم بود...!

آنیتــا しѺ√乇

رﻭﺯﻫﺎﯾـــﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾــﻢ ﮐﻪ ﻧﻤــﯽﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭﺩﺕ ﭼﯿﺴﺖ! ﺍﻣــﺎ ﺑﯽﻗــﺮﺍﺭﯼ ﺍﻣـــﺎنت ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻧﮑــﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻬــﺎﻡﺍﻧﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﮔـﺮﯾـﺰﺍﻧــﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﻬــﺎﯾﯽﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣﯽﺩﻫـﺪ. ﺭﻭﺯﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷــﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــﯽ ﺍﺯ ﮐﻨــﺎﺭﺷــﺎﻥ ﮔــﺬﺷﺖ ! ﺍﻧﮕــﺎﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻧــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ِ ﺗﻮ ﻧــﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ! ﻓﻘـﻂ ﺑــﺎﯾــﺪ ﺟﺎﯾــﯽ ﻧﺸﺎﻧــﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﮔــﺬﺍﺷﺖ ﻣﺜــﻼ ﭼﻨــﺪ ﻋـﻼﻣﺖ ِ ﺳــﻮﺍﻝ، ﮔﻮﺷــﻪ ﯼ ﺗﻘﻮﯾـــﻢ - ﻭ ﻟﺤﻈــﻪﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐــﺮﺩ ﺑــﺮﺍﯼ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺷﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫــﺎﯼِ ﮔُﻨــﮓ ﻭ . . .

پویا

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا. نگاه به آینده و اعتماد به خدا. نگاه به آینده و اعتماد به خدا.نگاه به درون و دیدن خدا . نگاه به اطراف و جستجوی خدا.نگاه به درون و دیدن خدا . ” لحظه هایتان سرشار از بوی خدا”

پویا

ممنون سر زدید لینک می کنم شما رو با اجازه اما این صفحه وبلاگ شما بالا پایین نمیره چرا؟