خوبم …!


باور کنید …؛


اشک ها را ریخته ام …


غصه ها را خورده ام …؛


نبودن ها را شمرده ام …؛


این روزها که می گذرد …


خالی ام …؛


خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛


و حتی از عشق …!


خالی ام ازاحساس

/ 0 نظر / 24 بازدید