دوستی...

منــــ گمان میـــــ کردمــــــ

دوستی...

همچون ســـرویــــ ســــرســـبز

چهــــار فـــصلشــــ همهــــ آراستـــگیستــــ

منــــ

چه میدانستمــــــــــ دلــــ هر کــــس  دلـــــ نیستــــــ

 

/ 0 نظر / 28 بازدید